Blog

 • Zomervakantie 2022

  In de zomervakantie zijn er geen freerunlessen.

  Lees meer
 • OneMovement App

  Hoe optimaal gebruikmaken van de OneMovement app?

  Lees meer
 • Freerunning workshop op scholen

  Freerunning workshop op scholen Elke week geven we freerunlessen voor al o...

  Lees meer
Archief

Algemene voorwaarden OneMovement

Algemene Voorwaarden OneMovement

Laurens Hofman handelend onder de naam OneMovement (hierna: OneMovement) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72789018 en is gevestigd aan Kruisstraat 17 (2922XH) te Krimpen aan den IJssel.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door OneMovement.

3. Abonnement: het (maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse) abonnement waarmee Opdrachtgever gebruik kan maken van de lessen van OneMovement.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.

7. Diensten: de Diensten van OneMovement zijn freerunning, sportlessen alsmede het geven van workshops op gebied van sport en het plannen en organiseren van Evenementen.

8. Dienstverlener: OneMovement h.o.d.n. OneMovement biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: OneMovement.

9. Evenement: het kinderfeestje, freerun evenement en/of de freerun wedstrijd dat door OneMovement ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd.

10. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die OneMovement heeft aangesteld, of waaraan OneMovement een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

11. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement, en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en OneMovement, alsmede voorstellen van OneMovement voor Diensten die door OneMovement aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door OneMovement waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van OneMovement, elke Overeenkomst tussen OneMovement en Opdrachtgever en op elke dienst die door OneMovement wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OneMovement aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met OneMovement is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval OneMovement niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door OneMovement gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. OneMovement is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft OneMovement het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor OneMovement gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van OneMovement zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van OneMovement heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan OneMovement te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. OneMovement is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met OneMovement wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met OneMovement is verbonden.

5.  Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij OneMovement met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Opdrachtgever als OneMovement kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover OneMovement ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. Een reeds geplande afspraak inhoudende een workshop en/of Evenement kan door Opdrachtgever kosteloos tot 7 dagen voor aanvangsdatum worden geannuleerd. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering vanaf 7 dagen voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie dagen tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht, en vanaf 2 dagen voor aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. OneMovement is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Zowel Opdrachtgever als OneMovement kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval OneMovement in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van OneMovement eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is OneMovement nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening

1. OneMovement zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. OneMovement staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan OneMovement de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door OneMovement aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. OneMovement heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is OneMovement niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor OneMovement, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5.  Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. OneMovement is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee OneMovement kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met OneMovement niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever. 

6. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. OneMovement is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart OneMovement voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.

7. OneMovement is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

8. Communicatie met door OneMovement ingeschakelde derden loopt uitsluitend via OneMovement.

9. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.

10. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt OneMovement Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

11. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is OneMovement aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door OneMovement of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft OneMovement recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van OneMovement. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de Diensten van OneMovement wordt ontzegd.

13. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door OneMovement verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat OneMovement niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. OneMovement is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is OneMovement verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door OneMovement voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. OneMovement kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is OneMovement gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan OneMovement.

4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van een les en/of workshop of voordat hij de apparaten van OneMovement gebruikt, aan OneMovement aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.

5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan een les en/of workshop is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is OneMovement gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot OneMovement voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de website.

7. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door OneMovement opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van OneMovement. Bij gebreke hiervan heeft OneMovement het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.

8. Het gebruik van de faciliteiten van OneMovement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van OneMovement te houden.

9. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van OneMovement.

Artikel 8 - Adviezen

1. OneMovement kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal OneMovement de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door OneMovement verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van OneMovement verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien OneMovement wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling  geeft op een door OneMovement gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van OneMovement kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal OneMovement schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 - Workshop en/of sportlessen

1. OneMovement kan een workshop verzorgen voor Opdrachtgever en andere deelnemers. OneMovement is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren. Indien hierna over workshop gesproken wordt, wordt hier tevens een sportles onder verstaan.

2. Workshop vindt plaats op locatie van OneMovement of een nader te bepalen locatie door OneMovement. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.

3. Indien Deelnemer niet tijdig voor workshop aanwezig is, heeft OneMovement het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de workshop. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

4. De workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).

5. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal OneMovement schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.

6. OneMovement is gerechtigd de workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van OneMovement om de workshop te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is OneMovement gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de workshop te weigeren.

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. OneMovement is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van OneMovement, OneMovement een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw). Voor Bedrijven worden prijzen exclusief btw getoond.

2. OneMovement voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden ten aanzien van het voedingsadvies worden achteraf berekend aan de hand van de door OneMovement opgestelde urenregistratie (nacalculatie) tenzij anders overeengekomen.

3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd.

4. Indien Opdrachtgever een halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnement afneemt bij OneMovement, geschiedt de betaling vooraf.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door OneMovement ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. OneMovement is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 7 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van OneMovement.

10. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal  Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal OneMovement zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien OneMovement meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. OneMovement gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal OneMovement de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van OneMovement verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever OneMovement tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien OneMovement op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is OneMovement gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

1. OneMovement heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor OneMovement gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. OneMovement is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. OneMovement is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om OneMovement te vergoeden voor elk financieel verlies dat OneMovement lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Overmacht

1. OneMovement is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van OneMovement wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van OneMovement, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan OneMovement zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van OneMovement of door haar ingeschakelde adviseurs (vii) weersomstandigheden en (viii) overige situaties die naar het oordeel van OneMovement buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. OneMovement is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van OneMovement alleen geacht te bestaan indien OneMovement dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van OneMovement, is OneMovement uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever OneMovement binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en OneMovement deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat OneMovement in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door OneMovement leidt tot aansprakelijkheid van OneMovement, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens OneMovement. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

4. OneMovement sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. OneMovement is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. OneMovement is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van OneMovement.

6. Ook is OneMovement niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de Diensten en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een Dienst. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de Dienst kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. OneMovement is nimmer aansprakelijk voor  (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.

7. Opdrachtgever vrijwaart OneMovement voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door OneMovement geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van OneMovement.

8. Enige door OneMovement opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van OneMovement.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van OneMovement is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van OneMovement opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van OneMovement. OneMovement is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is OneMovement nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in OneMovement haar eigen advies.

11. OneMovement staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens OneMovement verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van OneMovement vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij OneMovement binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van OneMovement.

Artikel 17 - Geheimhouding

1. OneMovement en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan OneMovement bekend gemaakt is en/of op andere wijze door OneMovement is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door OneMovement opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht OneMovement steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien OneMovement op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en OneMovement zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is OneMovement niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door OneMovement aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van OneMovement vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal OneMovement vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van OneMovement is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting legt OneMovement ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van OneMovement waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij OneMovement en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van OneMovement worden overgedragen aan Opdrachtgever, is OneMovement gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van OneMovement rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OneMovement. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door OneMovement opgeleverde zaken, dient OneMovement expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van OneMovement rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan OneMovement verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan OneMovement zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart OneMovement van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart OneMovement voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart OneMovement voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan OneMovement verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van OneMovement of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via contact@onemovement.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil OneMovement de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. OneMovement zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen OneMovement en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. OneMovement heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen OneMovement en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Krimpen aan den IJssel, 7 september 2020

Blog

 • Zomervakantie 2022

  In de zomervakantie zijn er geen freerunlessen.

  Lees meer
 • OneMovement App

  Hoe optimaal gebruikmaken van de OneMovement app?

  Lees meer
 • Freerunning workshop op scholen

  Freerunning workshop op scholen Elke week geven we freerunlessen voor al o...

  Lees meer
Archief
 • OneMovement-Shop

  OneMovement-Shop

  Laat zien dat jij een freerunner bent in de freerunkleding van OneMovement!

  Check direct
 • Workshops

  Workshops

  OneMovement biedt verschillende workshops aan waar freerunning centraal staat.

  Check direct
 • Lessen

  Lessen

  Bij OneMovement is het mogelijk om elke week te komen trainen in een veilige indoor omgeving.

  Check direct
 • Kinderfeestjes

  Kinderfeestjes

  Is uw zoon of dochter jarig en wilt hij/zij een onvergetelijk feestje geven voor al zijn vrienden en vriendinnen?

  Check direct
 • Karin Lecarpentier

  "Onze zoon zelden zo in zijn element gezien als tijdens zijn allereerste freerunles"

  Karin Lecarpentier
 • Werken als een paard

  "De kinderen bewegen lekker veel en kunnen allemaal meedoen. Ze worden goed uitgedaagd om hun eigen mogelijkheden te ontdekken."

  Werken als een paard
 • Lesly Hoogelander

  "We waren onder de indruk van de enthousiaste en professionele manier van werken!"

  Lesly Hoogelander
 • Suzanne Rosloot-den Ouden

  " Parcours was uitdagend voor ze, en de begeleiding professioneel."

  Suzanne Rosloot-den Ouden
 • "Onze zoon vindt het super vet dat hij door Laurens steeds beter wordt en steeds meer tricks leert."

  Remko van der Bie
 • "Grote klasse hoe er leeftijd verzorgde workshops gegeven worden!"

  Wouter Tietge

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.